Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.950

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.599

Hình sự

1.095

Dân sự

10.344

Hôn nhân và gia đình

245

Kinh doanh thương mại

219

Hành chính

11

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

434

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv