Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.015

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.855

Hình sự

1.200

Dân sự

10.974

Hôn nhân và gia đình

265

Kinh doanh thương mại

228

Hành chính

11

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

479

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv