Loading...
Skip to main content

Thông báo

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

21.406

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.875

Hình sự

1.730

Dân sự

13.472

Hôn nhân và gia đình

353

Kinh doanh thương mại

277

Hành chính

15

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

681

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv