Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.672

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.487

Hình sự

685

Dân sự

7.863

Hôn nhân và gia đình

173

Kinh doanh thương mại

158

Hành chính

8

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

297

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv